• +46(0)70 696 51 43
  • Nybrogatan 10 Härnösand

IT Strategier

IT-Strategi – En förutsättning för att driva rätt

Projekt Inom många organisationer upplever företagsledningen brister i IT-funktionens förmåga att möta verksamhetens krav. Många IT-relaterade projekt blir kostsamma och ger tveksam verksamhetsnytta. Kopplingen mellan verksamhetsmål och IT-initiativ är bristfällig.

Tillsammans formulerar vi en strategi som knyter ihop IT med verksamheten

Vår grundsyn är att IT är en möjliggörare, inte ett självändamål. IT-satsningar och styrningen av dessa ska vara direkt kopplade till verksamhetens övergripande mål och strategier. Innebörden av detta är att vi hjälper organisationer att planera och styra sina IT-initiativ på sådant sätt att:

  • IT används på rätt ställen i verksamheten och att de viktigaste verksamhetsmålen stöds
  •  IT används på rätt sätt i rätt utformning och med rätt styrning
  • Åtgärder, totalt sett, IT-relaterade och andra, genomförs i rätt ordning.

RS besitter en väl beprövad metodik för att arbeta fram en IT-strategi. I metodiken ingår aktiviteter såsom t.ex. tydliggöra verksamhetsinriktningen, analysera kritiska framgångsfaktorer och viktiga projektområden för IT-verksamheten. Vi beskriver och värderar nuvarande läge och identifierar möjliga förbättringar, både ur ett verksamhets- och IT-perspektiv. Vi definierar en målbild och viktiga IT-vägval för de närmaste 2-4 åren.

Värdet av en genomarbetad IT-strategi

Den största nyttan med en genomförd IT-strategi enligt RS-modellen är att vi dels pragmatiskt skapar en tydlig koppling mellan verksamhetens övergripande mål och IT-behov, dels ger konkreta förslag till struktur och styrning av IT-funktionen för att möta dessa. I ett längre tidsperspektiv leder detta till en kostnadseffektiv och verksamhetsstyrd IT-funktion med bra följsamhet mellan verksamhetskrav och faktisk IT-leverans. Efter en grundläggande genomlysning erhålls beslutsunderlag inom flera områden. exempelvis:
Vilka verksamhetsområden som är viktigast och inom vilka områden som IT-projekt bör initieras

  • Vilka applikationer som stöder utvalda verksamhetsområden bäst
  • Teknisk infrastruktur
  • Lämplig organisation, styrning och förvaltning av IT-verksamheten
  • Beställar- och leverantörsrelationer, både för projekt och linjeverksamhet
  • IT-verksamhetens organisation, regler för investering, planering/budgetering och projektstyrning.

RS – en möjliggörare för kritisk affärsverksamhet

RS unika styrka ligger i att genomföra förändringsuppdrag, där IT är en viktig möjliggörare för kritisk affärsverksamhet. För att lyckas med denna typ av uppdrag krävs lång erfarenhet av komplexa projekt, färdighet att leda och organisera förändring i kombination med analytisk förmåga.